Statut

STOWARZYSZENIA LOKALNEGO SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W ZŁOTORII

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej w Złotorii,
zwane w dalszych postanowieniach statutu „SL SALOS” jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym
zrzeszeniem, mającym na celu rozwijanie i propagowanie wychowawczych, kulturalnych i
społecznych aspektów sportu w zgodności z myślą, słowem i wizją chrześcijańską, oraz
uwzględnieniem bogactwa salezjańskiej tradycji wychowawczej i sportowej, powołanym do
prowadzenia działalności o celach niezarobkowych.
§ 2
Terenem działania „SL SALOS” jest obszar województwa kujawsko-pomorskiego, a siedzibą
miejscowość Złotoria, gmina Lubicz.
§ 3
Podstawą prawną Stowarzyszenia Lokalnego Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej
Polskiej w Złotorii jest ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. Nr 20. poz.
104; z 1990r., Nr 14, poz. 86), ustawa z dnia 25 czerwca 2010r. – O Sporcie (Dz. U. Nr 127,
poz.857) oraz ustawa z dn. 24 kwietnia 2003r. – O działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(Dz. U. Nr 96 poz. 873).
§ 4
„SL SALOS” jest członkiem Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w
Warszawie. „SL SALOS” może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym
samym lub podobnym profilu działania.
§ 5
Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci i odznak wg wzorów ustalonych przez Zarząd „SL
SALOS”.
§ 6
Czas trwania „SL SALOS” jest nieograniczony.
ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA
§ 7
Celem „SL SALOS” jest:
1. Rozwijanie wychowawczych, kulturalnych i społecznych aspektów sportu w ramach uznanego
wzoru człowieka i społeczeństwa, inspirowanych myślą chrześcijańską i bogaceniem salezjańskiej
tradycji wychowawczej.
2. Krzewienie humanistycznych i personalistycznych walorów sportu, inspirowanego ideą olimpizmu
z jego moralnymi wartościami: pokoju, wolności, szacunku, godności, tolerancji, przyjaźni,
solidarności i fair play.
3. Podejmowanie i realizowanie przedsięwzięć zmierzających do szeroko rozumianego wychowania
dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży znajdującej się w trudnych
warunkach materialnych, zagrożonych i nieprzystosowanych społecznie.
4. Krzewienie i upowszechnianie wychowania fizycznego, sportu, rekreacji ruchowej i turystyki wśród
dzieci i młodzieży, w trosce o zapewnienie prawidłowego rozwoju ich osobowości.
5. Propagowanie i umacnianie wśród dzieci i młodzieży chrześcijańskich wzorów współzawodnictwa
na obiektach sportowych i poza nimi, opierających się na normie personalistycznej jako naczelnej
zasadzie postępowania.
6. Wzbogacanie kultury fizycznej dzieci i młodzieży o elementy wychowawczo-formacyjne, kulturalnoreligijne
i socjalno-intelektualne.
7. Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
8. Propagowanie idei wolontariatu w kulturze fizycznej i sporcie.
9. Organizowanie obozów, wyjazdów, spływów, wędrówek, imprez sportowych, rekreacyjnowychowawczych,
kursów oraz szkoleń.
10. Organizowanie zebrań, odczytów, prelekcji, kursów, konferencji, sympozjów oraz prowadzenie
wydawnictw i publikacji.
11. Organizowanie szkoleń i doskonalenie kadry wychowawczo-instruktorskiej.
12. Pozyskiwanie nowych kadr instruktorsko-sportowych.
13. Organizowanie i prowadzenie wszelkich form ruchowych i dyscyplin sportowych, rekreacyjnych,
turystycznych i ekologicznych.
§ 8
„SL SALOS” realizuje swoje cele poprzez następujące działania:
1. Prowadzenie działalności nieodpłatnej pożytku publicznego w następujących dziedzinach:
1.1 Działalność wydawnicza (58.1).
1.2 Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (59.1).
1.3 Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.2).
1.4 Działalność organizatorów turystyki (79.12).
1.5 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i
technicznych (72.19).
1.6 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20).
1.7 Reklama (73.1).
1.8 Pozaszkolne formy edukacji (85.5).
1.9 Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99).
1.10 Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99).
1.11 Działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.2).
1.12 Działalność związana ze sportem (93.1).
1.13 Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09).
2. Prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego w następujących dziedzinach:
2.1 Działalność wydawnicza (58.1).
2.2 Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (59.1).
2.3 Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.2).
2.4 Działalność organizatorów turystyki (79.12).
2.5 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i
technicznych (72.19).
2.6 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20).
2.7 Reklama (73.1).
2.8 Pozaszkolne formy edukacji (85.5).
2.9 Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99).
2.10 Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99).
2.11 Działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.2).
2.12 Działalność związana ze sportem (93.1).
2.13 Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09).
§ 9
1. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań należących
do sfery zadań publicznych lub celów statutowych.
2. Dla uzyskania środków finansowych, koniecznych do realizacji celów statutowych „SL SALOS”
może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Cały dochód
z działalności gospodarczej przeznacza się na działalność statutową.
3. Realizując swoje cele ”SL SALOS” opiera się na pracy społecznej członków. Może jednak
zatrudniać pracowników do prowadzenia bieżącej działalności statutowej.
4. Zarząd podejmuje decyzje odnośnie zatrudnienia pracowników.
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE „SL SALOS”
§ 10
Członkowie „SL SALOS” dzielą się na :
1. Zwyczajnych
2. Wspierających
3. Honorowych.
§ 11
1. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej pragnący
realizować cele i zadania „SL SALOS”, który przedstawił rekomendację co najmniej 2 członków „SL
SALOS”, i złoży deklarację członkowską.
2. Członkiem zwyczajnym może być także małoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej w wieku od
16 do 18 lat, za zgodą swych prawnych opiekunów, o ile spełnia pozostałe wymogi określone w
ust.1.
3. Małoletni w wieku poniżej 16 lat mogą, za zgodą swych przedstawicieli ustawowych, być
członkami zwyczajnymi „SL SALOS”, o ile spełniają pozostałe wymogi określone w ust. 1. Młodzież w
wieku poniżej 16 lat nie może korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego do władz
stowarzyszenia.
4. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu,
o ile dalsze postanowienia nie stanowią inaczej.
§ 12
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która będzie wspierać „SL SALOS”
środkami finansowymi lub wartościami niepieniężnymi.
2. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu,
o ile dalsze postanowienia nie stanowią inaczej.
3. Członkom wspierającym przysługuje prawo do zgłaszania wniosków i uwag dotyczących
działalności “SL SALOS”.
4. Członkowie wspierający mogą korzystać z pomocy i urządzeń “SL SALOS”.
§ 13
1. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów „SL
SALOS”.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu „SL SALOS”.
§ 14
1. Członkowie zwyczajni i honorowi, o ile inne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, mają
prawo:
1.1 Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz „SL SALOS”,
1.2 Korzystać z pomocy i urządzeń „SL SALOS”,
1.3 Zgłaszać wnioski, uwagi dotyczące działalności „SL SALOS”.
§ 15
1. Członkowie są obowiązani:
1.1 Aktywnie uczestniczyć w realizacji celów „SL SALOS”,
1.2 Przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz „SL SALOS”.
1.3 Regularnie opłacać składkę członkowską.
2. Z wymogu określonego w par.15 ust. 1 pkt. 3 zwolnieni są członkowie honorowi, dzieci i młodzież
ucząca się.
§ 16
1. Członkostwo wygasa przez:
1.1 Dobrowolne wystąpienie z „SL SALOS” zgłoszone na piśmie.
1.2 Wykluczenie prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego.
1.3 Skazanie prawomocnym wyrokiem Sądu Powszechnego na karę dodatkową utraty praw
publicznych.
1.4 Śmierć członka.
1.5 Skreślenie z listy członków z powodu nieopłacenia składki członkowskiej przez okres 6 miesięcy.
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE „SL SALOS”
§ 17
1. Władzami „SL SALOS” są:
1.1 Walne Zebranie Członków
1.2 Zarząd
1.3 Komisja Rewizyjna
1.4 Sąd Koleżeński
2. Kadencja władz „SL SALOS” trwa 4 lata
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
§ 18
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą „SL SALOS”.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 19
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. Uchwalenie programu działalności „SL SALOS”.
2. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego.
3. Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną, Sąd
Koleżeński.
4. Wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
5. Uchwalanie zmian statutu.
6. Podejmowanie uchwał w sprawach odwołań od decyzji Zarządu o wykreśleniu lub wykluczeniu z
listy członków „SL SALOS”.
7. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania „SL SALOS”.
8. Przyjęcie lub odrzucenie wniosku o absolutorium dla Zarządu „SL SALOS”.
9. Nadawanie godności członka honorowego „SL SALOS”.
10. Podejmowanie innych uchwał w sprawach ważnych dla „SL SALOS”, które nie zostały przypisane
do zadań pozostałych władz „SL SALOS”.
11.Określenie zasad płatności i wysokości składek członkowskich.
§ 20
1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz na 4 lata.
2. O terminie Walnego Zebrania Członków wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd
zawiadamia członków, co najmniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia zebrania.
§ 21
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane:
1.1 Na podstawie uchwały Zarządu „SL SALOS”.
1.2 Na żądanie Komisji Rewizyjnej.
1.3 Na pisemny wniosek, co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków stowarzyszenia posiadających
pełne czynne i bierne prawo wyborcze do władz „SL SALOS”.
2. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie nie później niż 3 miesięce od
dnia otrzymania żądania (wniosku podjęcia uchwały).
§ 22
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów przy
obecności, co najmniej ½ ogólnej liczby członków posiadających pełnię praw wyborczych do władz
„SL SALOS”.
§ 23
W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:
1. Z głosem decydującym – członkowie honorowi i członkowie zwyczajni, o których
mowa w § 11 ust. 1 i 2.
2. Z głosem doradczym – członkowie wspierający oraz członkowie zwyczajni, o których
mowa w § 11 ust. 3.
ZARZĄD „SL SALOS”
§ 24
1. Zarząd „SL SALOS” składa się z minimum 5 osób.
2. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera spośród siebie prezesa, dwóch wiceprezesów,
sekretarza i skarbnika.
§ 25
1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa lub z upoważnienia prezesa przez jego
wiceprezesów, nie rzadziej niż jeden raz na kwartał.
2. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 1/2
statutowej liczby członków Zarządu.
3. Zarząd może dołączyć do swego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących w
liczbie nieprzekraczającej w ciągu kadencji 1/3 statutowego składu Zarządu.
4. Zarząd może powierzyć wykonanie określonych czynności wynikających z jego zadań prezesowi,
wiceprezesowi, sekretarzowi, skarbnikowi bądź członkowi Zarządu.
5. Szczegółową organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
§ 26
Do zakresu działania Zarządu należy:
1. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
2. Opracowywanie i ustalanie planów i budżetu „SL SALOS”, a także zatwierdzanie sprawozdań z ich
wykonania po uprzednim zaopiniowaniu przez Komisje Rewizyjną.
3. Podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych „SL SALOS”.
4. Decydowanie w sprawach przedstawionych przez Prezesa lub pozostałych członków Zarządu.
5. Zwoływanie Walnych Zebrań Członków.
6. Reprezentowanie „SL SALOS” na zewnątrz.
7. Podejmowanie uchwał w sprawach „SL SALOS” nienależących lub niezastrzeżonych do
właściwości innych władz.
8. Kierowanie bieżącą działalnością „SL SALOS”.
9. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków.
10. Delegowanie członków na zebrania i zaproszenia krajowych i międzynarodowych organizacji,
których członkiem jest „SL SALOS”.
KOMISJA REWIZYJNA
§ 27
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej „SL SALOS”.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
3. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie przewodniczącego,
wiceprzewodniczącego i sekretarza.
4. W skład Komisji Rewizyjnej „SL SALOS” nie może wchodzić osoba:
4.1. Będąca członkiem Zarządu „SL SALOS”.
4.2. Pozostająca członkiem Zarządu „SL SALOS” w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
4.3. Zatrudniona w „SL SALOS”.
4.4. Skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
5. Postanowienie § 25 art. 3 stosuje się odpowiednio.
§ 28
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej „SL SALOS”.
2. Kontrola opłacania składek członkowskich.
3. Składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności i wnioskami
dotyczącymi udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi „SL SALOS”.
4. Uchwalenie regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej.
§ 29
1. Kontrola całokształtu działalności „SL SALOS” odbywa się co najmniej raz do roku.
2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej ½
statutowej liczby członków Komisji.
SĄD KOLEŻEŃSKI
§ 30
1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków.
2. Sąd Koleżeński na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.
3. Postanowienie § 25 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
4. Uchwały Sądu Koleżeńskiego podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co
najmniej ½ ogólnej liczby członków Sądu Koleżeńskiego.
§ 31
Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:
1. Rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków i władz „SL SALOS” dotyczących nieprzestrzegania
statutu, regulaminów i uchwał władz „SL SALOS”, naruszania chrześcijańskich zasad etyczno –
moralnych i wewnątrzorganizacyjnych.
§ 32
1. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
1.1 Upomnienie.
1.2 Zawieszenie w prawach członka „SL SALOS” na okres od 1 miesiąca do 1 roku.
1.3 Wykluczenie z „SL SALOS”.
2. Odwołania od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego wydanych w pierwszej instancji rozpatruje Zarząd „SL
SALOS”.
3. Od orzeczenia wydanego w drugiej instancji przez Zarząd „SL SALOS” przysługuje
zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków.
4. Orzeczenia wydane przez Walne Zebranie członków w trzeciej instancji jest ostateczne.
5. Szczegółową organizację i tryb pracy Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez
Walne Zebranie Członków.
ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK „SL SALOS”
§ 33
1. Majątek „SL SALOS” stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze składają się:
2.1 Wpływy z wpisowego i składek członkowskich.
2.2 Wpływy z działalności statutowej.
2.3 Subwencje i dotacje.
2.4 Zapisy, darowizny i spadki.
3. Zabrania się:
3.1 Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej
członków, członków organów lub pracowników, oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w
związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
3.2 Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich
osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3.3 Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu.
3.4 Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
§ 34
1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej „SL SALOS” ustala Zarząd „SL SALOS”.
2. Oświadczenia w sprawach majątkowych „SL SALOS” składają dwie osoby spośród: prezesa „SL
SALOS”, wiceprezesów „SL SALOS”, sekretarza, skarbnika i głównego księgowego „SL SALOS”.
3. Do ważności pism i innych dokumentów wymagane są dwa podpisy prezesa lub wiceprezesa
Zarządu i sekretarza Zarządu „SL SALOS”.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 35
1. Zmiana statutu lub rozwiązanie „SL SALOS” mogą być dokonane uchwałą Walnego Zebrania
Członków powziętą większością, co najmniej 2/3 głosów członków przy obecności, co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania.
2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu „SL SALOS”, Walne Zebranie Członków zadecyduje o
przeznaczeniu majątku, „SL SALOS” i powoła komisję likwidacyjną.

Salezjańska Organizacja Sportowa